Posts or Comments 31 May 2020

Obegriplighet &Personligt &Politik &Riksdagen lage | 18 jun 2008 11:20 f m

Mitt anförande som text

…tyvärr fungerar inte riksdagens webb-arkiv för de sena anförandena… Jag är ingen konspiraitonsteoretiker men det stör mig att det inte fungerar just nu…

I varje fall så finns det en textverison på riksdagens hemsida som jag även klistrar in här, samt lite av nästa anförande också. Tyvärr begärde ingen borgare replik på mig och ingen vettig kom upp efter mig så jag fick ingen chans att ställa någon till svars.

Personligen tror jag inlägget är mycket mycket bättre att se på och höra än läsa, särskilt som jag bara hade några få stödord och inget skrivet manus, men nu går det ju inte just nu så jag tvingas hänvisa till texten:

TILLÄGG: Nu finns mitt anförande att titta på på riksdagens hemsida.

Anf. 194 LAGE RAHM (mp):

Fru talman! Det har skett mycket, och jag funderade på om jag skulle skriva om eller lägga till saker i det som jag hade tänkt anföra. Jag kommer tillbaka till det i slutet av mitt anförande.

Jag tänkte att vi skulle börja med att faktiskt debattera det förslag som föreligger här i dag och som i mångt och mycket kommer att finnas kvar även efter en eventuell återremiss. Det innebär helt enkelt att Försvarets radioanstalt, FRA, får möjlighet att kolla upp och kontrollera även det som går i kabel, det vill säga all teletrafik, e-post, Internet och så vidare. Allt sådant går i kabel.

Man säger att det bara gäller det som lämnar landet. Men problemet är att i dagens samhälle och med dagens strukturer på nät lämnar i princip allting landet. Det handlar om e-post. Det handlar om kontroll av de besök människor gör på nätet. När man skriver in en webbsida och går dit lagras och registreras det. Det handlar om mobilsamtal, som alltsomoftast går via utlandet. Andra telefonsamtal går kanske inte lika ofta via utlandet, men en betydande del av dem gör det. De samtal man ringer till utlandet går givetvis via utlandet – surprise! Det gäller även sms, som i många fall går via utlandet, och mms, som går samma väg.

Helt enkelt går det mesta av trafiken i kablarna via utlandet, och kommer därmed att få avlyssnas. Faktum är att de IT-experter som har uttalat sig har visat och sagt att det är i princip omöjligt att avgöra vad som går via utlandet och vad som inte gör det.

All den trafik vi alstrar avlyssnas alltså. Det handlar om de brev man skriver. När jag skriver ett brev till min mor kan det avlyssnas. Om jag besöker en webbsida kan det lagras. Det har hävdats att all den här trafiken inte skulle gå att lagra. Men man behöver inte lagra all trafik. Man behöver inte lagra precis hela den webbsida som jag besöker. Man behöver bara lagra adressen så vet man vad det är för webbsida. Det är mycket sådan trafik som sker. E-post är en ganska liten trafik i det perspektivet.

Det här var lite om vad lagen innebär. Vad lagen inte innebär är att vi får fast några terrorister i och med detta. Som företrädare för mitt parti tidigare har sagt är det faktiskt lätt att komma runt själva avlyssningen om man vill. Givetvis kommer Försvarets radioanstalt att kunna samla upp uppgifterna, samla in dem och så vidare. De kommer att kunna få tillgång till dem – om man nu mejlar via Sverige. Det är ju inte säkert att man gör det om man är terrorist och vill begå ett terrordåd i Sverige. Då kanske man inte nödvändigtvis kommunicerar med svenskar. Det kan ju hända att man inte gör det, men om man gör det krypterar man givetvis sin e-post.

Försvarets radioanstalt har i och för sig nu beställt och även fått en av de bästa superdatorerna i världen som man kommer att kunna använda till många ändamål. Men tillräckligt stark kryptering tar i princip så lång tid även med sådana datorer att det inte låter sig göras. Det är alltså inte möjligt att kontrollera någon terrorist-e-post, några terroristsamtal eller något sådant.

Men varför gör man då det här? Det kan man undra. Jag har försökt läsa propositionen för att komma fram till det. Jag kan säga att det inte framgår så jättetydligt mer än att man tycker att vi behöver signalspaning, att det är farligt med terrorister, att det är farligt med andra som hotar rikets säkerhet och så vidare.

Däremot är det tydligt att det här innebär en helt ny rättsprincip i Sverige, som vi har pratat om tidigare. Man har tvångsmedel mot misstänkta utan någon domstolsprövning. Nu har det kommit upp att vi kanske ska få någon domstolsliknande nämnd som ska pröva det här. Men frågan är vilken tvångsprövning den gör. Kommer nämnden att pröva sökkriterierna och urvalskriterierna för det här, eller ska den pröva varje enskild övervakning av en människa när den går in och kontrollerar? Jag har svårt att tro att man kommer att kunna pröva varje enskild övervakning, för det är så fruktansvärt många det kommer att handla om.

Det har sagts att Försvarets radioanstalt inte kan sitta och läsa all post. Jo, det kan de. De kan läsa all post. De läser all post automatiserat. Inte fasen sitter det människor och läser posten! Det skulle ta evinnerliga tider och skulle vara enormt ineffektivt. Då skulle de inte behöva den stora datorn. De läser av posten med sökkriterierna. Vi kommer bara att sortera ut dem som har sökkriterier, och det är bara dem vi kommer att läsa av, säger man.

Men det finns ett problem om man ska kunna kontrollera sökkriterierna. I e-post finns det till exempel två delar. Det finns ett brevhuvud där adressat, avsändare och ämne ingår. Men det är inte bara det man kommer att läsa. Man kommer att läsa själva brevet för att kolla av sökkriterier inne i det. Man kommer att läsa bilagorna och innehållet i dem för att kontrollera dem. Man kan ju inte kontrollera vad de olika sakerna innehåller utan att läsa dem. Hur sjutton skulle man kunna göra det? Självfallet kommer man att gå in och massavläsa saker. Sedan kanske man inte kommer att lagra precis allting. Det återstår att se.

Det finns också andra principer som vi går in på och som bottnar i det här. Några av oss har pratat om meddelarfriheten – att man ska kunna meddela sig till journalister och att vi ska ha en fri press. Man säger att det står i lagförslaget att breven i princip ska förstöras och inte lagras om man kommer fram till att det bryter mot meddelarfriheten. Det låter ju bra.

Men jag, som ändå har ägnat lite tid åt att studera på juristprogrammet, har fått uppfattningen att när man bedömer om någonting innefattas av meddelarfriheten eller inte handlar det inte om att alla brev till journalister gör det. Och hur ska man förresten kunna veta vilka som är journalister? Man måste gå in och läsa innehållet och göra en noggrann bedömning. Det är dessutom inte säkert att det bara är innehållet i just det brevet det handlar om. Det kan lika gärna handla om innehållet i ett tidigare brev, som faktiskt avslöjar att det handlar om meddelarfrihet. Om man ska kunna bedöma meddelarfriheten på ett adekvat sätt måste man till exempel lagra samtlig e-post tidigare. Det kommer man inte att kunna göra, och då kommer man inte att kunna upprätthålla meddelarfriheten över huvud taget.

Det är lite tragiskt med tanke på att meddelarfriheten är grundlagsfäst och en av demokratins grundpelare. Det hade varit roligt om man hade kunnat ha kvar den, kan jag tycka – mer än roligt. Det var en underdrift, om det var någon som missade det.

Andra aspekter som har lyfts fram är grundlagen. Jag har här ett riksdagsexemplar av Sveriges grundlagar och riksdagsordningen.

Den är trevlig att läsa. Det gäller även Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna som tyvärr inte ingår i det här häftet men som jag tagit mig friheten att skriva ut. Dessa har många berört. Det har sagts: Det är lugnt, Lagrådet har godkänt detta. Att kalla det ett skriftligt godkännande kanske jag skulle tycka var en överdrift, minst sagt. Men faktum kvarstår att Lagrådet har sagt att det är någorlunda godtagbart eller något sådant utifrån grundlagen.

Då ska man minnas, och det har vi sagt tidigare här, att den svenska grundlagen är möjlig att inskränka på väldigt lätt. Den behöver i princip bara inskränkas genom en lag. Sverige har internationellt sett en oerhört svag grundlag. Det här är ett problem som vi har försökt komma till rätta med i Grundlagsutredningen, där vi trodde att vi hade en gemensam linje med de borgerliga partierna. Vi i Miljöpartiet hade en gemensam linje med de borgerliga partierna tills Fredrik Reinfeldt gick ut och sade: Vi kommer nog inte göra någonting utan Socialdemokraterna. Det är givetvis bra med breda överenskommelser. Men det är väldigt tragiskt att Socialdemokraterna inte har velat stärka grundlagen. Då får man sådana här tillfällen. Man kan göra i princip vad som helst med grundlagen.

Vad som däremot är intressant att se är om det här strider mot europeiska konventionen angående skyddet för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Den gäller sedan 1995 även som svensk lag. Men den prövas inte riktigt på samma sätt, den prövningen kanske vi får vänta på även om konventionen innehåller en del bra saker.

Nu är det som sagt tveksamt om det här strider mot den. Frågan är: Ska vi verkligen anta förslag om det är tveksamt om de strider mot den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna? Vad är det vi sysslar med? Vad är det för samling? Jag kom hit i november, och jag undrar vad det här är för någonting egentligen. Det är fullständigt bisarrt.

Frågan kvarstår: Vad är FRA, Försvarets radioanstalt, som ska få de här möjligheterna? Jag har fått reda att den kanske inte ens tillhör försvaret. Det spelar inte så himla stor roll därför att de redan i dag, avslöjades det i Rapport i går, håller på att signalspana. De gör det redan i dag. Hur är detta möjligt? Enligt lagrådsremissen skulle det kunna vara okej och i enlighet med de svenska grundlagarna, bara man har ett positivt lagstöd, och likaså med den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Det är okej bara det finns lagstöd. Men det finns inget lagstöd för detta. Vad man gör är alltså olagligt. Som vi tidigare pratade om är det tjänstefel och därmed även brottsbelagt i brottsbalken. Vi pratar alltså om brottslig verksamhet. Och vi ska ge tillstånd att fortsätta med den här verksamheten fast då legalisera den.

Det är en organiserad verksamhet som blir organiserad brottslighet. När det är organiserad brottslighet brukar det inte vara så att vi i kammaren säger: Nu har ni sysslat med den organiserade brottsligheten så länge att vi borde legalisera den. Det är inte den gängse vägen. Det är fullständigt bisarrt.

(Applåder)

Vad man också har gjort är att man har lagrat trafikdata. Det har sagts att det här inte kommer att lagras, men man har redan lagrat trafikdata som är användbara. Det är inte hela biten, och det kommer som sagt att bli värre. Men man har ändå lagrat. Med tanke på lagförslaget: Man undrar hur Rapport hade kunnat få de här uppgifterna. Vad som har hänt är att Rapport har använt sig av meddelarfriheten som, som jag sade, inte längre kommer att vara möjlig att använda sig av.

Det är en väldigt bra lösning. Då kommer vi inte att få reda på alla de här problematiska sakerna med FRA därför att man inte kan använda sig av meddelarfriheten därför att den inte finns. Det är ju alldeles utmärkt, då har vi löst det problemet, kan man tycka. Jag personligen skulle hellre se att vi kunde ha en fri press som kunde kontrollera vad som har sagts. Det är min personliga åsikt.

Tillbaka till kontroll – jag tänkte nämna något om det, men det är väldigt otydligt vilka kontrollförslag som kommer att komma efter en återremiss. Med tanke på att det bara, om jag inte läst fel, krävs en tredjedel för att återremittera ärendet lär det bli en återremiss. Det återstår att se. Men det är i varje fall väldigt tydligt att kontroll inte verkar vara det som FRA först och främst ställer upp på. Vi har redan i dag kontroll av att lagar upprätthålls. Helt tydligt har man inte lyckats upprätthålla de här lagarna, och det har inte varit någon kontroll av att så skulle ha skett.

Sedan tänkte jag att vi skulle titta lite på lagtexten, det som är förslag till beslut. Det står i förslaget till lag om ändring i lagen om försvarsunderrättelseverksamhet i 1 §: ”Försvarsunderrättelseverksamhet skall bedrivas till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt i övrigt för kartläggning av yttre hot mot landet.”

Den ska alltså ske till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Det kan vara värt att veta. Vad är då den svenska utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken? Det är en bra fråga. Då kan man undra vad som står om den i propositionen. Vad står det om den svenska utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken i propositionen? Jag tog mig friheten att skriva av det. Här förklarar man vad yttre hot är. Det är i propositionen som det rimligtvis ska definieras vad yttre hot är, för det är den som är en del av förarbetet till det som ligger till grund för det vi som sedan beslutar om. Där står det: Det är därför angeläget att försvarsunderrättelseverksamheten kan nyttjas mot hela den vidgade säkerhetspolitiska hotbilden till nytta för en bredare krets av underrättelsemottagare. För att täcka in hela det komplexa hotspektrumet med betydande inslag av icke-militära och icke-väpnade hot föreslår regeringen att verksamheten ska avse yttre hot oavsett dess karaktär och ursprung. Därmed omfattas hela den säkerhetspolitiska hotbilden.

Vidare skriver man: Begreppet yttre hot är vidsträckt och måste också vara det för att ge utrymme för nödvändig flexibilitet och förmåga att anpassa verksamheten efter nya företeelser.

Det här ska alltså anpassas efter nya företeelser när de dyker upp. Då slipper vi återvända till kammaren, det är ju så komplicerat.

Vad finns det för andra delar? Vi pratar som sagt om den svenska säkerhetspolitiken, yttre hot, vad som i det perspektivet står om den svenska säkerhetspolitiken. I den delen står det i propositionen: Det finns också en rad andra fenomen som kan påverka Sveriges säkerhet negativt och i vissa fall få säkerhetspolitiska konsekvenser. Hit hör till exempel olika typer av försörjningskriser, ekologiska obalanser, miljöhot, etniska eller religiösa konflikter, stora flykting- eller migrationsrörelser samt ekonomiska utmaningar i form av valuta- och räntespekulationer. Snabba, effektiva och samordnade åtgärder från statsmakternas sida för att möta denna typ av hot eller påfrestningar kan i många fall underlättas av den förvarning och analys som en effektiv underrättelseverksamhet kan bidra med.

Det här är alltså det som vi pratar om i den inledande paragrafen – vad den svenska säkerhetspolitiken grundar sig på. Det har diskuterats att kammaren ska tillkännage något om en inskränkning, eller om det skulle vara en utvidgning, jag vet inte. Men kammaren skulle tillkännage något. Eller förslaget kanske skulle komma tillbaka till kammaren, och då skulle kammaren tillkännage någonting. Där skulle det vara med inskränkningar, och då kanske inte just det här skulle bli verklighet. Men faktum kvarstår att själva beslutet ändå tas. Vi kommer att få avlyssning, och kanske finns det några kontrollmekanismer, men meddelarfriheten ryker.

Vad finns det för andra problem här? Det finns faktiskt fler problem, tro det eller ej. Det finns till exempel problem med den mänskliga faktorn och med läckor. Det kan hända sig att någon gör ett misstag någon gång. Det är mänskligt. Vad händer då? Jo, då händer att uppgifterna och programmeringen, när man skriver in vilka typer av sökkriterier det ska vara och hur urvalet ska ske, kan människor givetvis påverka. Vad kommer att ske då? Jo, det kommer att bli problem. Vi kommer att få läckor, och man sitter på en apparat som får tillgång till allt detta.

Jag ska inte gå in på frågan om vem som skulle kunna utnyttja ett långtgående övervakningssystem och om vi kommer att få någon annan som sitter vid makten och har andra tankar utan i stället diskutera återremissen lite, det som är det nya.

Jag tyckte att det var intressant att Annie Johansson nämnde att s får en fribiljett med det här förslaget och att det är bra med återremissen. Men det handlar ju inte om det. Det är klart att det handlar om att s får en fribiljett. De har tidigare varit för, och nu är de emot och kan rösta för avslag, vilket är den enda rimliga linjen. Det är sjyst att de får möjlighet att göra det, tycker jag.

Jag hoppades att det här skulle innebära någon form av omsvängning, att Socialdemokraterna kanske långsamt var på väg att ändra sig så att de kunde rösta för avslag nu och kanske komma med en bättre linje sedan. Det får vi väl se.

Men faktum kvarstår: Det är alliansen som ger s fribiljett när man lägger fram det här förslaget! Det är ju det som det handlar om. Och Annie Johansson verkar bidra till det genom att sedermera rösta igenom ett förändrat förslag. Det är möjligt att det skiljer hela oceaner mellan henne och Socialdemokraterna. Det är bara att konstatera att de har velat ha ett avslag, och hon ville i första hand inte ha ett avslag. Om det är en ocean vet jag inte, men det kan diskuteras.

Slutligen har jag förstått att det är så att det hela eventuellt kommer att återremitteras, och så ska försvarsutskottet samlas i morgon, har det sagts mig. Det är lite lustigt. Jag roade mig med att läsa riksdagsordningen också när det gäller hur man sammankallar utskott. Det är ju faktiskt så att mötet bör anslås minst kl. 18 dagen före i riksdagen, och kallelsen ska ha gått ut till alla ledamöter och suppleanter.

Det här är ju kanske lätt gjort. Vi tar beslutet om återremiss kl. 9, och sedan går kallelsen ut med direktpost till ledamöternas postfack. Men vad händer om någon råkar vara hemma? Måste det vara till ledamotens tjänsterum? Det innebär i praktiken att man rundar möjligheten att ha en riktig debatt i utskottet. Man försöker få igenom det så snabbt som möjligt genom att forcera och utnyttja alla kryphål i riksdagsordningen i så fall för att snabbt ta ett försvarsutskottsbeslut.

Jag kan inte säga att det definitivt blir så att försvarsutskottet kommer att samlas i morgon och göra det här, men om det är så tycker jag att det är fruktansvärt att man inte ens kan lägga lite tid på att låta bli att runda riksdagsordningen på ett väldigt konstigt sätt.

Sedan gäller det också om förslaget kommer upp sedan igen på kvällen. Det står att varje betänkande från utskottet – det kommer att bli ett nytt betänkande i så fall – ska bordläggas minst två gånger. Det kan inte rimligtvis komma upp samma dag. Då är frågan: Hur snabbt kan man forcera det? Man kan i undantagsfall göra så att man använder bara en bortläggning, och sedan går man snabbt och har många sammanträden. De ska egentligen också sammankallas en viss tid i förväg och så, men det finns några små undantagsfall när synnerliga skäl råder. Man kommer att kunna utnyttja i princip alla kryphål och alla konstiga synnerliga skäl som finns i riksdagsordningen och runda den också för att snabbt driva igenom någonting som man inte har haft tillfälle att förbereda.

Det skulle kunna vara så. Jag säger så bara för att det ska vara tydligt att om vi kommer att få ett beslut före sommaren om det här – om det alltså blir en återremiss och vi sedan får ett beslut före sommaren – är det väldigt tydligt vad folk har sysslat med. Jag önskar verkligen att så inte är fallet.

Med allt det här sagt vill jag i varje fall, något bedrövad över att beslutet ser ut att bli dåligt men ändå väldigt stolt, yrka avslag på regeringens proposition.

(Applåder)

I anförandet instämde Mehmet Kaplan, Gunvor G Ericson och Jan Lindholm (alla mp).

Anf. 195 JAN LINDHOLM (mp):

Fru talman! Jag vill börja med att bara säga att den ståndpunkt som min partikamrat Lage Rahm nyligen anförde som sin personliga också är Miljöpartiets ståndpunkt.

14 Responses to “Mitt anförande som text”

 1. on 18 jun 2008 at 11:51 1.Scaber Nestor said …

  För första gången i mitt vuxna liv kommer jag inte att rösta borgerligt.

  Jag har hoppat mellan partier i det borgerliga blocket och junilistan i EU-valet.

  Junilistan kommer jag att hålla fast vid eftersom jag är övertygad om att EU behövs som mellanstatligt samarbete, men absolut INTE som överstatlig kontrollinstans.

  Men 2006 var sista gången ett borgerligt parti fick min röst.

 2. on 18 jun 2008 at 11:56 2.Robert said …

  Tack för hela texten! Ska länka till denna post.

  Rick Falkvinge skriver:
  ”[återremissen] kommer förmodligen att behandlas redan under de närmaste dagarna, med en ny votering kallad i rekordfart, och votering i kammaren så fort det bara går. En av huvudpoängerna med det är att det inte går att förutse när voteringen kommer att ske.”
  http://rickfalkvinge.se/2008/06/17/analys-av-laget-centern-forrader-varst/

  Lage, finns det inget sätt för kritiska röster i riksdagen att syna det där taskspelet? Kan ni inte kräva besked om en tydligt dag och tid då beslutet ska fattas? Då kan folket ta till den enda direkta påverkansmöjlighet de har nu på slutet – att demonstrera utanför före beslutet.

  Konstigt förresten att inte du och andra i oppositionen deltar i demonstrationerna mer! Gå ut och håll spontana tal! Läs det du sade i riksdagen en gång till. Det här är en i grunden demokratisk fråga, inte partipolitisk, så är du bara sakinriktad så kommer alla som protesterar att uppskatta det, från höger till vänster.

 3. on 18 jun 2008 at 12:28 3.Jonna said …

  Tack för en grym insats. Det känns bra att det finns demokratiska krafter i riksdagen. Hoppas på ett större Mp vid nästa val.

 4. on 18 jun 2008 at 12:46 4.Ulf Noring said …

  Mycket bra sagt igår Lage… du och Alice Åström var de två bästa talarna under hela dagen!

  Federley och Johansson borde skämmas ögonen ur sig… Det kommer dröja lång tid innan jag vågar rösta på ett alliansparti till riksdagen efter det här sveket.

 5. on 18 jun 2008 at 14:06 5.klara said …

  Tack för att du lägger upp ditt anförande här. Eftersom det du sa om återremissen var närmast profektiskt. Eller ja, jag utgår från att du till och med visste om det?

 6. on 18 jun 2008 at 14:07 6.lasse said …

  Väl talat Lage

  Jag är inte på långa vägar miljöpartist men tycker att en politiker som, som du, utalar sig klart, koncist och vältaligt ska ha beröm för det…

 7. on 18 jun 2008 at 14:43 7.Johan said …

  Jag röstade på Centern senast – kan man ångra sig?

 8. on 18 jun 2008 at 14:47 8.Mattias said …

  Tack för ett tydligt och vältaligt anförande! Vi behöver folk som dig i riksdagen. Det blir inte borgeligt för mig i nästa val!

 9. on 18 jun 2008 at 15:08 9.Vincent said …

  Ni miljöpartister rockade i riksdagen, får en gammal libertarian som mig att bli helt förvirrad. Gratulerar !

 10. on 18 jun 2008 at 16:13 10.Johanna said …

  Det var ett väldigt bra tal du höll Lage.
  Jag har röstat borgerligt hela mitt liv…
  nu vet jag inte vart jag ska ta vägen politiskt.
  Du och Memeth skötte er jättebra!
  Det känns helt overkligt det som nu håller på att ske.
  Särskillt med tanke på saker som IB affären.

 11. on 19 jun 2008 at 03:20 11.Marcus said …

  Jag ville bara ge dig en elektronisk ryggdunk (medan jag fortfarande kan göra det utan att det registreras någonstans). Du har framstått som en av de ytterst få vettiga ledamöterna under den här cirkusen, och i stort sett den enda som faktiskt lyssnat på vad folket tycker. Fortsätt i samma stil, du har min djupaste respekt!

 12. on 19 jun 2008 at 13:48 12.anonyma apan said …

  Jag kan säga som gammal centerpartist. Att min röst är miljöpartiet eller piratpartiet.

  Du och din kollega kaplan är lysande. Om Miljöpartit lovar ett privat liv. Samt att strida mot socialdemokraterna som kommer bara vilja ha sin version av baby FRA. Så kommer ert parti öka tror jag.

  För många unga liberala är valet svårt. Våra librala folkvalsa svek oss. Vänster och miljöpartiet pratade för vår sak.

  Piratpartiet har verkligen var de som arbetat hårt för opnion-spridning. Visat de är mer än försvara nedladdare.

  Jag är kluven. Vår demokrati som vi kände dog den 18 juni.

 13. on 19 jun 2008 at 19:32 13.chall said …

  Det var väldigt skönt att lyssna till ditt engagerade och välforumlerade inlägg!! Förutom att du och Kaplan lät så pass övertygade i vad ni sa, inte som vissa av de som försökte motivera ja med ”ekonmiska skäl … ähh…”, var det skönt att höra sakliga skäl till varför det var så häpnandeväckande att det skulle tas beslut och vad det kan komma att innebära.

  Att jag som ett sidospår är förvånad över kvaliteten på vissa andra av dina riksdagsledamöters talskrivningsförmåga – eller att läsa innantill – är en annan sak.

  Och jo, jag håller med om att det är snäppet bättre att se dig hålla talet än att läsa det, även om det fortfarande håller att läsa!

  trevlig sommar

 14. on 20 jun 2008 at 10:52 14.Robert Wictorzon said …

  Fantastiskt. Det här var nåt av det bästa jag har läst, och jag förstår verkligen inte hur någon kan plöja igenom den här lagen efter att ha lyssnat till dig. Men det är väl det som är problemet – ingen lyssnar, vare sig politiker eller ”vanligt folk” (pedestrians, som Gwyneth Paltrow kallar dem…). Jag hoppas att folk börjar vakna nu, och fortsätter hålla ögon, öron och munnar öppna även efter midsommar.

  Glad midsommar!

Trackback This Post | Subscribe to the comments through RSS Feed

Leave a Reply